פירוק חברה מרצון image
אם יש לכם חברה בע"מ אשר אין לה פעילות עסקית ולא טיפלתם ברישומה כ"מחוסלת" אצל רשם החברות ברשות התאגידים, החברה רשומה כפעילה לכל דבר ועניין ואף מחוייבת בתשלום אגרה שנתית ובהגשת דו"ח שנתי לרשם.
רשות התאגידים, יצאה לפני מספר שנים במבצע לאכיפה נרחבת של חובות חברות בע"מ כלפי רשם החברות ורשות התאגידים. עיקר מאמצי האכיפה מתמקדים בעשרות אלפי חברות הרשומות במרשם החברות ואולם, בניגוד לדין, הן אינן משלמות אגרות שנתיות ו/או נמנעות מהגשת דו"חות שנתיים.
חברה שלא מילאה את חובותיה מוגדרת כ "חברה מפרת חוק"
סיווג החברה כ"חברה מפרת חוק" גורר שורה של סנקציות כנגד החברה:
1. סטטוס החברה יירשם בנסח החברה במרשם החברות.
2. סטטוס החברה יועבר לגורמים נוספים במטרה להפעיל סנקציות משמעותיות כלפי החברה, אשר יקשו על התנהלותה העסקית מול הבנקים, מול חברות אחרות וגופים מוסדיים נוספים.
3. לא יבוצעו פעולות של החברה במרשם החברות (רישום שעבודים / משכונות / שינוי שם ו/או תקנון).
4. בסמכות רשם החברות להטיל עיצומים כספיים כנגד החברה המפרה, על הדירקטורים בה. גובה העיצום כספי מתעדכן מעת לעת. בסמכות הרשם להגדיל את גובה העיצום עד לסך של 250,000 ₪ בגין הפרות חוזרות!
5. בעל מניות בחברה מפרת חוק, לא יוכל להירשם כבעל מניות בחברה חדשה או כבעל שליטה בה. הגבלה זו מונעת מבעל מניות בחברה מפרת חוק להיות מעורב בחברה חדשה.
זאת ועוד, במקרים מסויימים, לרשם החברות יש את הסמכות להעביר את גביית חובות החברה לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות אשר מאפשרת גבייה מנהלית, בין היתר בדרך של הטלת עיקולים וכרוכה בחיוב בהוצאות גבייה המתווספות לסכום החוב המקורי.
במקרים כאלו, אין הצדקה להמשיך ולהחזיק חברה כזו וחשוב לדאוג לפעול בזריזות לפירוק החברה!